Органи школе

Стручни органи и тимови

Назив већа Чланови већа Руководилац/председник
Наставничко веће Сви наставници, стручни сарадници и директор без права одлучивања Председава директор школе
Одељенска већа Одељењско веће сваког разреда чине наставници који предају том одељењу Председавају одељенске старешине
Стручно веће за разредну наставу Сви наставници разредне наставе Гордана Стојковић
Стручно веће за област природних наука Сви наставници природних наука Горан Лазаревић, проф. хемије
Стручно веће за област друштвених наука Сви наставници друштвених наука Катарина Ивановић, проф. српског језик
Назив актива Чланови актива Руководилац/одговорна особа
Стручни актив за развојно планирање Владан Вујић, директор
Жељко Влајковић, проф. разредне наставе и председник ШО
Милица Јанковић, стручни сарадник
Горица Лазић, проф. разредне наставе
Горан Лазаревић, наставник хемије представник родитеља и МЗ
Горан Лазаревић, проф. разредне наставе
Актив за развој школског програма Владан Вујић, директор,
Милица Јанковић, стручни сарадник
Гордана Стојковић, проф, разредне наставе
Наташа Андрић Несторовић, наставник енглеског језика
Горан Лазаревић, професор хемије
Милица Јанковић, педагог
Назив тима Чланови тима Руководилац тима
Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања и безбедност ученика Владан Вујић, директор
Милан Нешовић, секретар
Светлана Алексић, педагог
Иван Гентић, наставник физичког васпитања и одељ. старешина 8. разреда,
Жељко Адамовић, наставник математике и одељ. стар. 5. разреда,
Катарина Ивановић, одељ. старешина 7. разреда
Катарина Несторовић, одељ. старешина 6. разреда
Славка Стојић, наставник разредне наставе
Иван Гентић
Тим за инклузивно образовање Владан Вујић, директор
Милица Јанковић , педагог
Наташа Андрић Несторовић, проф. енг. језика
Гордана Стојкопвић, проф. разредне наставе
Катарина Ивановић, наставница српског језика
Гордана Стојковић
Тим за самовредновање Владан Вујић, директор
Милица Јанковић, педагог
Гордана Стојковић, разредна настава
Жељко Адамовић, наставник математике
Горан Лазаревић, наставник хемије
Милица Јанковић, педагог
Тим за професионалну оријентацију Милица Јанковић, педагог
Гордана Стојковић, разредна настава
Катарина Ивановић, наставница српског језика и одељ. стар. 8. разреда
Наташа Андрић Несторовић, наставница енглеског језика и одељ.стар. 7. разреда
Милоје Марић, проф. ТИО
Јован Мицић, наставник ликовне културе
Наташа Андрић Несторовић, наставница енглеског језика
Тим за професионални развој Јулијана Матић, библиотекар
Весна Аџић, проф. француског језика
Марија Аничић, проф. Биологије
Биљана Тодоровић, проф.музичке културе
Јулијана Матић, библиотекар
Тим за обезбеђивање квалитета и развоја установе Владан Вујић, директор
Жељко Влајковић, проф. разредне наставе
Горица Лазић, проф. разредне наставе
Иван Гентић, проф.феизичког васпитања
Јулијана Матић, библиотекар
Биљана Тодоровић, проф. музичке културе
Педагошка служба
Представник родитеља
Представник ученика
Горица Лазић, проф. разредне наставе
Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво Владан Вујић, директор
Жељко Влајковић, проф. разредне наставе
Горица Лазић, проф. разредне наставе
Жељко Адамовић, наставник математике
Марија Аничић, проф. биологије
Дамјан Лазић, проф. физике
Катарина Ивановић, проф. српског језика
Катарина Несторовић, проф. историје
Иван Гентић, проф. физичког васпитања
Наташа Андрић Несторовић, наставник енглеског језика
Весна Аџић, проф. француског језика Педагошка служба
Жељко Влајковић